Press room

Archived press releases
Journalist FAQs
Journalist questions about fitness to practise hearings
Press office contacts

Campaigns
Events
Market research
News
Social media
Position statements
HCPC blog
Mobile apps
Fitness to practise media
Links
Market research
Home > Media and Events > Press room

Practitioner psychologist struck off following substantive review - Seicolegydd ymarferydd yn cael tynnu ei henw yn dilyn adolygiad sylwedd

14/02/2018 - 16:33

Practitioner psychologist struck off

Practitioner psychologist Denise Whitworth (PYL22042) has been struck off the HCPC Register following a substantive review of a suspension order originally imposed on 17 February 2017.

A panel of the HCPTS heard that Mrs Whitworth was originally suspended for twelve months on the grounds of conviction.

The Panel further heard that Mrs Whitworth was convicted at Swansea Crown Court of dishonestly failing to disclose information to make a gain. Mrs Whitworth was convicted after it was found she was running a private psychology business whilst on sick leave from Cwn Taf University Health Board.

Panel Chair Penny Griffith commented:

“Members of the public would be extremely concerned to learn that a practitioner psychologist who had been convicted of a dishonesty offence had failed to take any steps to acknowledge her wrongdoing.”

The Panel ordered for the name of Denise Whitworth to be struck off the HCPC Register.

Mrs Whitworth was neither present nor represented at the hearing.
 
-ENDS-

Mae’r seicolegydd ymarferydd Denise Whitworth (PYL22042) wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr HCPC yn dilyn adolygiad sylwedd o orchymyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 17 Chwefror 2017.

Clywodd panel o’r HCPTS fod Mrs Whitworth wedi cael ei hatal yn wreiddiol am ddeuddeg mis ar sail euogfarn.

Clywodd y panel ymhellach fod Mrs Whitworth wedi ei chael yn euog yn Llys y Goron Abertawe o fethu â datgelu gwybodaeth yn anonest er ei mantais ei hun. Cafwyd Mrs Whitworth yn euog ar ôl canfod ei bod yn rhedeg busnes seicoleg preifat tra ar absenoldeb salwch o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Dywedodd cadeirydd y Panel Penny Griffith:

“Dylai’r cyhoedd fod yn bryderus iawn i ddysgu bod seicolegydd ymarferydd a oedd wedi ei chael yn euog o drosedd anonestrwydd wedi methu â chymryd unrhyw gamau i gydnabod ei throsedd.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Denise Whitworth gael ei dynnu oddi ar Gofrestr HCPC.

Nid oedd Mrs Whitworth yn bresennol nac yn cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad.
 
-DIWEDD-

Notes to Editors:

1. The Health and Care Professions Council is an independent regulator set up by the Health and Social Work Professions Order 2001. The HCPC keeps a register for 16 different health and care professions and only registers people who meet the standards it sets for their training, professional skills, behaviour and health. The HCPC will take action against professionals who do not meet these standards or who use a protected title illegally.

2. The Health and Care Professions Tribunal Service (HCPTS) is the fitness to practise adjudication service of the Health and Care Professions Council (HCPC). Although it is part of the HCPC, the distinct identity of the HCPTS seeks to emphasise that hearings are conducted and managed by independent Panels which are at arm's length from the HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Full details of this hearing will be posted online here: https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201802061000-review_hearing-pyl22042

4. Information about the HCPC’s fitness to practise proceedings can be found on the HCPC website here: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Anyone can contact us and raise a concern about a professional on our Register. This includes members of the public, employers, the police and other professionals. For more information visit www.hcpc-uk.org/complaints

6. The HCPC currently regulates the following 16 professions. Each of these professions has one or more ‘protected titles’. Anyone who uses one of these titles must register with the HCPC. To see the full list of protected titles please see www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Arts therapists
Biomedical scientists
Chiropodists / podiatrists
Clinical scientists
Dietitians
Hearing aid dispensers
Occupational therapists
Operating department practitioners
Orthoptists
Paramedics
Physiotherapists
Practitioner psychologists
Prosthetists / orthotists
Radiographers
Social workers in England
Speech and language therapists

7. The HCPC regulates social workers in England. Social workers in Northern Ireland, Scotland and Wales are separately regulated by the relevant Care Council in that country.

8. Registrants can appeal the panel’s decision. Appeals are made directly to the High Court in England or Wales, the Court of Session in Scotland or the High Court of Justice in Northern Ireland. Appeals must be made within 28 days of when the Notice of Decision and Order is served. The Panel’s order does not take effect until the appeal period has expired or the appeal has concluded.

Nodiadau i Olygyddion:

1. Mae’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal yn rheoleiddiwr annibynnol a sefydlwyd gan y Gorchymyn Proffesiynau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001. Mae’r HCPC yn cadw cofrestr ar gyfer 16 o broffesiynau iechyd a gofal gwahanol ac yn cofrestru pobl sy’n bodloni’r safonau y mae’n gosod ar gyfer eu hyfforddiant, sgiliau proffesiynol, ymddygiad a iechyd yn unig. Bydd y HCPC yn gweithredu yn erbyn gweithwyr proffesiynol sydd ddim yn bodloni’r safonau hyn neu sy’n defnyddio teitl gwarchodedig yn anghyfreithlon.

2. Y Gwasanaeth Tribiwnlys Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPTS) yw gwasanaeth arfarnu addasrwydd i ymarfer y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Er ei fod yn rhan o’r HCPC, mae hunaniaeth unigryw HCPTS yn ceisio pwysleisio bod gwrandawiadau yn cael eu cynnal a’u rheoli gan Baneli annibynnol sydd hyd braich o’r HCPC. https://www.hcpts-uk.org/aboutus/roleofhcptribunalservice


3. Bydd manylion llawn o’r gwrandawiad hwn yn cael eu postio ar-lein yma: https://www.hcpts-uk.org/hearings/listing/201802061000-review_hearing-pyl22042

4. Mae gwybodaeth am wrandawiadau addasrwydd i ymarfer HCPC i’w gweld ar wefan HCPC yma: www.hcpc-uk.org/complaints

5. Gall unrhyw un gysylltu â ni a chodi pryder am weithiwr proffesiynol ar ein Cofrestr. Mae hyn yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd, cyflogwyr, yr heddlu a gweithwyr proffesiynol eraill. Am ragor o wybodaeth ewch i www.hcpc-uk.org/complaints

6. Mae’r HCPC yn rheoleiddio’r 16 proffesiwn canlynol ar hyn o bryd. Mae gan bob un o’r proffesiynau hyn un neu ragor o ‘deitlau gwarchodedig’. Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio un o’r teitlau hyn gofrestru gyda’r HCPC. I weld y rhestr lawn o deitlau gwarchodedig edrychwch ar www.hcpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Therapyddion celf
Gwyddonwyr biofeddygol
Ceiropodyddion / podiatryddion
Gwyddonwyr clinigol
Deietegwyr
Dosbarthwyr cymorth clyw
Therapyddion galwedigaethol
Ymarferwyr adran llawdriniaeth
Orthoptyddion
Parafeddygon
Ffisiotherapyddion
Seicolegwyr ymarferwyr
Prosthetyddion / orthotyddion
Radiograffwyr
Gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr
Therapyddion lleferydd a iaith

7. Mae’r HCPC yn rheoleiddio gweithwyr cymdeithasol yn Lloegr. Mae gweithwyr cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru yn cael eu rheoleiddio ar wahân gan y Cyngor Gofal perthnasol yn y wlad honno.

8. Gall pobl cofrestredig apelio penderfyniad y panel. Mae apeliadau yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i’r Uchel Lys yn Lloegr neu Gymru, Llys y Sesiwn yn yr Alban neu’r Uchel Lys Cyfiawnder yng Ngogledd Iwerddon. Mae’n rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o pan gyflwynir yr Hysbysiad Penderfyniad a Gorchymyn. Ni ddaw gorchymyn y Panel i rym hyd bod cyfnod yr apêl wedi dod i ben neu fod yr apêl wedi cael ei chwblhau.

 

Caitlin Drysdale
44 (0)20 7840 9806
Print  Print page